Niedobór funduszu wynagrodzeń.

W dniu 22 kwietnia 2024 r. zwróciliśmy się do #MSWIA z prośbą o pilne wyznaczenie terminu spotkania, którego przedmiotem rozmów będzie sytuacja finansowa i prawna pracowników Policji.

❗Docierają do nas niepokojące informacje dotyczące niedoborów w funduszu wynagrodzeń pracowników Policji, co skutkuje m.in. wstrzymaniem realizacji wniosków o dodatki zadaniowe i specjalne.

📌 Z przeprowadzonych analiz wynika, że fundusz wynagrodzeń określony na rok 2024 został zwaloryzowany o 20 %, ale jedynie od projektu planu na 2023r. mimo tego, iż w połowie roku 2023 zostały przyznane przez MSWiA dodatkowe środki na wzrost (w wys. 16 mln) wynagrodzeń pracowników, które zgodnie z wytycznymi zostały wydatkowane na wzrost indywidualnych wynagrodzeń pracowników Policji.

💬 Poza tym plan finansowy nie został uzupełniony o wysokość środków związanych ze skutkami wprowadzenia wzrostu minimalnego mnożnika kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej do wysokości 1.8. Dodatkowo też w roku 2023 nie zostały przeznaczone środki wydatkowane w związku z koniecznością sfinansowania wzrostu minimalnego wynagrodzenia do wartości 3490 zł – od stycznia 2023 r. , oraz 3600 zł – od lipca 2023 r., co skutkuje brakiem waloryzacji również tej wartości o 20 % w planie wydatków osobowych pracowników Policji w 2024 r.

📌 W związku z powyższym, przyznany na wynagrodzenia plan finansowy w roku 2024 jest niewystarczający. Z komend wojewódzkich Policji (dysponent trzeciego stopnia), napływają do nas sygnały o niewystarczających naliczeniach środków w planie finansowym na wypłaty wynagrodzeń pracowników w perspektywie bieżącego roku. Przy tym należy zaznaczyć, że szacowane oszczędności związane z wakatami i zwolnieniami lekarskimi (prognozowane do końca roku bieżącego) nie pokrywają braków na koniec 2024 r.

⁉️Czy pracownicy Policji mają zacząć masowo korzystać z zwolnień lekarskich aby uzdrowić sytuację finansową Formacji, albowiem bez konkretnych, merytorycznych i zbawczych posunięć na szczeblu Dysponenta I Stopnia nie pozostanie nam żadna inna alternatywa ? Czy takie działanie jednocześnie nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie polskiej Policji, tym samym w konsekwencji znacznie pogarszając stan bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa?